VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ APLIKACE MOJE STUDIUM

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Poskytovatel je ve smluvním vztahu s Univerzitou, na základě kterého Univerzitě dodává Univerzitní informační systém (UIS) a poskytuje servisní služby pro podporu provozu UIS dostupného Uživatelům prostřednictvím webového rozhraní. Poskytovatel vyvinul mobilní aplikaci s názvem Moje Studium dostupnou pro iOS nebo Android, která umožňuje přístup k datům UIS a práci ve vybraných agendách UIS prostřednictvím mobilních zařízení.

1.2 UIS jako produkt může být provozován na Univerzitě též pod obchodním názvem Akademický informační systém, Studijní informační systém nebo Integrovaný studijní informační systém.

1.3 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti při užívání Aplikace.

2. DEFINICE

Prosím seznamte se s obsahem pojmů používaných v těchto obchodních podmínkách:

2.1 Aplikace znamená software pro iOS nebo Android vytvořený Poskytovatelem, který umožnuje přístup k datům UIS a práci ve vybraných agendách UIS prostřednictvím mobilních zařízení, aplikace je dostupná pod obchodním jménem Moje studium.

2.2 Autorský zákon znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.

2.3 GDPR se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2.4 Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.5 Obsahem Poskytovatele se rozumí zejména souhrn nástrojů a prostředků, tj. veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) dodané Poskytovatelem jako součást Služby, která vytvářejí funkční rámec Služby (formu).

2.6 Obsahem Univerzity se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) dodané Univerzitou jako součást Služby, která vytvářejí její náplň (obsah).

2.7 Obsahem Uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) dodané Uživatelem v souvislosti s užíváním Služby jako texty, obrázky, videa apod., přičemž se může jednat i o díla třetích osob.

2.8 Obsah Aplikace představuje Obsah Poskytovatele, Obsah Univerzity a Obsah Uživatele.

2.9 Podmínkami se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky užívání Aplikace.

2.10 Poskytovatelem nebo námi se rozumí společnost IS4U, s.r.o., Roubalova 13, 602 00 Brno, IČO: 292 05 336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65 487. Pro komunikaci s námi můžete využít tyto kontaktní údaje:

Webová stránka technické podpory: https://support.moje-studium.cz

Email pro komunikaci týkající se technické podpory: support@moje-studium.cz

Email pro komunikaci týkající se Smlouvy: office@is4u.cz

korespondenční adresa: IS4U, s.r.o., Roubalova 13, 602 00 Brno

2.11 Službou se rozumí plnění Poskytovatele spočívající v poskytnutí licence k Aplikaci Uživateli.

2.12 Smlouvou se rozumí smlouva, jejímž předmětem je poskytování Služby Uživateli včetně poskytnutí licence k užívání Služby. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto Podmínky.

2.13 UIS znamená Univerzitní informační systém, který Poskytovatel dodává Univerzitě a to pod obchodním názvem užívaným na Univerzitě (viz 1.2).

2.14 Univerzitou se rozumí vysoká škola, která provozuje UIS, je ve smluvním vztahu s Poskytovatelem a umožňuje Uživateli přistupovat do UIS.

2.15 Uživatelem nebo vámi se rozumí jakýkoliv uživatel UIS, tj. osoba, která má přístupové údaje do UIS.

2.16 Uživatelským účtem se rozumí prostředí Uživatele v UIS přístupné po vyplnění přihlašovacích údajů Uživatele. Podmínky udělení uživatelských údajů určuje Univerzita.

2.17 Webovým rozhraním se rozumí webová stránka, ze které lze přistupovat do UIS.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smlouva mezi námi a Vámi je uzavřena okamžikem potvrzení těchto Podmínek v prostředí Aplikace. Aplikaci můžete používat pouze tehdy, pokud máte přístupové údaje.

3.1 Podmínkou pro uzavření Smlouvy a užívání Aplikace je, aby každý Uživatel měl své přístupové údaje do UIS (Uživatelský účet). Podmínky udělení přístupových údajů určuje Univerzita.

3.2 Smlouva o poskytování Služby je uzavřena okamžikem potvrzení těchto Podmínek ze strany Uživatele v Aplikaci.

3.3 Uživatel prohlašuje, že je v okamžiku uzavření Smlouvy schopen posoudit důsledky svého jednání a toto jednání také ovládnout.

3.4 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

3.5 Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

4. LICENCE A OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Aplikace je autorské dílo podle Autorského zákona, které je chráněno právními předpisy. Součástí Smlouvy je vaše oprávnění Aplikaci jako autorské dílo užívat. Podrobnosti jsou upraveny v tomto článku.

4.1 Uzavřením Smlouvy Poskytovatel poskytuje Uživateli oprávnění k přístupu a užívání Aplikace (licenci ke Službě). Licence je nevýhradní, teritoriálně neomezená a časově omezená po dobu trvání Smlouvy. Tato licence je nepřenosná a nepřevoditelná na třetí osobu.

4.2 Veškerá práva k Aplikaci (včetně jména, kódů, ochranných známek, software, videí, obrázků, grafiky, zvuků apod.) a k jejím jednotlivým částem jsou výhradním majetkem Poskytovatele. Uživatel není oprávněn udělovat licence, sublicence, kopírovat, upravovat nebo vytvářet souborná či odvozená díla z Aplikace. Uživatel není oprávněn zpětně překládat, dekompilovat nebo se jinak pokoušet extrahovat zdrojový kód Aplikace nebo její části.

4.3 Obsah Poskytovatele včetně programového vybavení Aplikace je chráněn právem duševního vlastnictví Poskytovatele a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah Poskytovatele nesmí Uživatel měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu odporujícímu smyslu Smlouvy.

5. POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

V tomto článku se dozvíte, jaké jsou vaše a naše povinnosti při využívání Aplikace. Prosím mějte na paměti, že i v online prostředí je třeba dodržovat veškeré platné právní předpisy, a že odpovídáte za obsah, který v online prostředí šíříte.

5.1 Služba je Poskytovatelem poskytována Uživateli ode dne uzavření Smlouvy po celou dobu trvání Smlouvy.

5.2 Aplikace je kompatibilní s operačním systémem Android a iOS. Aplikace je kompatibilní s operačním systémem Android ve verzi 6 a vyšší a operačním systémem iOS ve verzi 12 a vyšší.

5.3 Poskytovatel zaručuje, že obsah Aplikace je podmnožinou obsahu Webového rozhraní; jakékoli funkcionality či informace a data nad rámec Webového rozhraní Aplikace dle Smlouvy neosahuje a Poskytovatel není povinen jakákoli funkcionální či jiná vylepšení Aplikace dodat a to ani do rozsahu Webového rozhraní. Za obsah dat v UIS a Obsah Univerzity ovšem odpovídá Univerzita. Užívání Aplikace neposkytuje Uživateli žádné zvláštní studijní výhody oproti užívání UIS prostřednictvím Webového rozhraní.

5.4 Poskytovatel není povinen zajistit neustálou a nepřetržitou dostupnost Aplikace. Uživatel bere na vědomí, že je Poskytovatel oprávněn omezit nebo zcela přerušit Službu z důvodu plánovaných odstávek. Plánovaná odstávka bude vždy předem zveřejněna v Aplikaci a na Webovém rozhraní nebo předem oznámena Uživateli e-mailem.

5.5 Poskytovatel nenese odpovědnost za výpadky provozu Aplikace technického charakteru způsobené bez zavinění Poskytovatele. Poskytovatel je však povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším možném termínu zajistil znovu zprovoznění Služby.

5.6 Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že:

(a) se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s Podmínkami, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi;

(b) bude používat Službu pouze k účelu, k němuž je určena. Nebude ji využívat pro jakékoliv neetické jednání, jednání v rozporu s právními předpisy nebo se Smlouvou a těmito Podmínkami a s oprávněnými zájmy Poskytovatele či Univerzity;

(c) bude používat Aplikaci výlučně pro osobní, nekomerční účely;

(d) zajistí důvěrnost Obsahu Aplikace a nezneužije přihlašovacích údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službě, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě ani jí neumožní přístup k nim;

(e) bude předcházet situacím, kdy by došlo nebo mohlo dojít ke ztrátě, poškození nebo zničení či jinému způsobu znehodnocení osobních údajů nebo jiných dat v Aplikaci, a situacím, kdy by třetí osoba získala nebo mohla získat neoprávněný přístup k osobním údajům. Pokud takové situace nastanou, odpovídá Uživatel za jakékoliv škody, které byly v důsledku bezpečnostního rizika způsobeny. Zároveň se Uživatel zavazuje bezpečnostní rizika bez zbytečného odkladu ohlásit Poskytovateli;

(f) zajistí, aby Obsah Uživatele neporušoval práva třetích osob;

(g) nebude zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby či Obsahu Aplikace, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služby či Aplikace;

(h) bude při užívání Služby respektovat práva Poskytovatele a třetích osob, zejména při nakládání s předměty práv duševního vlastnictví;

(i) nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Službu (nebo sítě a servery připojené ke Službě) či Aplikaci.

5.7 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel neodpovídá za Obsah Uživatele.

5.8 S požadavky na řešení technických problémů znemožňujících či ztěžujících řádné užívání Aplikace se Uživatel může obracet na Poskytovatele prostřednictvím webové adresy https://support.moje-studium.cz.

5.9 Služba je poskytována Uživateli bezplatně.

6. DOBA TRVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Pokud není domluveno jinak, Služba je omezená na dobu platnosti Uživatelského účtu (podmínky stanoví Univerzita).

6.1 Smlouva se uzavírá na dobu trvání platnosti Uživatelského účtu. Podmínky platnosti Uživatelského účtu stanoví Univerzita a zpravidla je omezena na dobu trvání studia na Univerzitě či na trvání jiného závazkového vztahu k Univerzitě.

6.2 Smlouva může být dále ukončena:

(a) dohodou stran ke dni uvedenému v takové dohodě;

(b) výpovědí jakékoliv ze stran Smlouvy bez udání důvodu s výpovědní dobou jednoho měsíce, jež započne první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé straně Smlouvy doručena, nebo za jiných podmínek, pokud to tyto Podmínky výslovně stanoví;

(c) odstoupením od Smlouvy dle čl. 7 Podmínek.

6.3 Uživatel bere na vědomí, že po ukončení Smlouvy nebude mít přístup k jakémukoli Obsahu Aplikace, zejména pak Obsahu Uživatele.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V tomto článku se dozvíte, jak můžete Smlouvu o poskytování služeb okamžitě ukončit.

7.1 V případě, že Uživatel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou platnými právními předpisy nebo Smlouvou, má Poskytovatel právo od Smlouvy odstoupit.

7.2 Uživatel je oprávněn kdykoli odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu. Uživatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit tím, že deaktivuje Aplikaci ve svém mobilním zařízení. Odstoupení má účinky ex nunc. Odstoupení s účinky ex tunc (zrušení smlouvy od počátku) je vyloučeno, neboť Služby jsou Uživateli poskytovány před uplynutím lhůty pro odstoupení.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY

Pokud naše služby nefungují tak, jak by měly, můžete je reklamovat podle níže uvedených pravidel.

8.1 Poskytovatel odpovídá Uživateli za to, že Služby odpovídají Smlouvě.

8.2 Jakékoliv vady Aplikace je Uživatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit Poskytovateli (prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto Podmínkách). Reklamace by měla obsahovat popis závady a všechny k tomu relevantní skutečnosti. Reklamace týkající se z povahy věci Obsahu Univerzity je Uživatel povinen uplatnit u Univerzity.

8.3 Poskytovatel rozhodne o reklamaci do deseti (10) dní. O tomto bude Uživatele informovat emailem. Je-li reklamace shledána oprávněnou, Poskytovatel reklamaci vyřídí opravou co nejdříve, nejpozději však do šedesáti (60) dní.

9. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE

V tomto článku se dozvíte, kdy nejsme odpovědni za škody, které vám v souvislosti s užíváním našich Služeb vznikly.

9.1 Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že Aplikaci užívá na vlastní nebezpečí. Poskytovatel neodpovídá za škodu nebo újmu, která by byla Uživateli způsobena v přímé souvislosti s užíváním Aplikace, včetně ztráty uložených dat, zejména pak Obsahu Uživatele, nebo pozdní reakční dobou Aplikace.

9.2 Poskytovatel neodpovídá za znemožnění či omezení Služby způsobené poruchami provozu sítě Internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které Poskytovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran (např. nedostupnost serveru využívaného Poskytovatelem pro chod Služby).

9.3 Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Aplikace nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením.

10. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Užíváním Aplikace Univerzitě svěřujete své osobní údaje, které Poskytovatel dále zpracovává. Tento článek upravuje, jak se ke svěřeným osobním údajům chováme.

10.1 Správcem osobních údajů v Aplikaci je Univerzita. Univerzita určuje, jaké osobní údaje a pro jaký účel budou v UIS shromažďovány a dále zpracovány.

10.2 Na základě smlouvy o zpracování osobních údajů je Poskytovatel Univerzitou pověřen ke zpracování osobních údajů, a je tedy v postavení zpracovatele osobních údajů.

10.3 Poskytovatel jako zpracovatel osobních údajů prohlašuje a zaručuje, že:

(a) dělá vše pro to, aby byly osobní údaje vložené do UIS v bezpečí, a používá veškeré přiměřené bezpečností systémy a postupy obvyklé pro zpracování osobních údajů;

(b) veškeré informace, které získá v souvislosti se zpracováním osobních údajů, považuje za důvěrné. Poskytovatel se zavazujeme, že důvěrné informace neposkytne třetí straně a nepoužije je k jinému účelu než pro plnění povinností ze Smlouvy, s výjimkou příslušných státních a jiných správních úřadů a soudů, pokud je Poskytovatel povinen podle obecně závazných předpisů jim tyto informace poskytnout, nebo informací, které jsou nebo se stanou veřejně dostupnými jinak než porušením této Smlouvy;

(c) splňuje veškeré zákonné povinnosti, které pro něho z GDPR a jiných právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů vyplývají;

(d) bude po celou dobu trvání Smlouvy zpracovávat osobní údaje v souladu s českým právním řádem, zejména v souladu s GDPR;

(e) data zpracovává výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

10.4 Uživatel prohlašuje a zaručuje, že:

(a) bude v UIS uchovávat a pracovat pouze s aktuálními osobními údaji;

(b) bude uchovávat své přístupové údaje v bezpečí a udělá maximum pro to, aby zabránil neoprávněným přístupům do UIS nebo jiným bezpečnostním rizikům;

(c) bude Poskytovateli bez zbytečného odkladu ohlašovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést k porušení bezpečí dat v UIS, zejména, že došlo nebo může bezprostředně dojít ke ztrátě, poškození nebo zničení či jinému způsobu znehodnocení osobních údajů, případně že třetí osoba získala nebo může získat neoprávněný přístup k osobním údajům.

11. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

11.1 V případě, že dojde mezi Uživatelem a Poskytovatelem ke sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit smírně, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní vyřešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email:adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouva a tyto Podmínky se řídí českým právem, a to i tehdy, pokud vztah související s užitím Služby obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek.

12.2 Tam, kde zákon, Smlouva nebo tyto Podmínky vyžadují komunikaci v písemné formě, postačí, je-li zpráva odeslána prostřednictvím emailu nebo jinými prostředky elektronické komunikace, které nevyvolávají pochybnosti o obsahu zprávy a jejich odesílateli.

12.3 Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí takové, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4 Znění Podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Změny Podmínek je Poskytovatel povinen Uživateli oznámit e-mailem na adresu uvedenou v uživatelském účtu nejméně třicet (30) dní před tím, než změna nabude účinnosti. Uživatel je oprávněn ve lhůtě deseti (10) dnů od obdržení oznámení o změně Podmínek písemně vypovědět z tohoto důvodu Smlouvu, přičemž výpovědní doba činí jeden (1) měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď smlouvy doručena Poskytovateli. Pokud Uživatel Smlouvu ve stanovené lhůtě nevypoví, platí, že se změnou Podmínek souhlasí. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

12.5 Platné znění Podmínek je vždy zveřejněno v Aplikaci.

12.6 Toto aktuální znění Podmínek je platné a účinné od 1. listopadu 2019.