VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA APLIKÁCIE MOJE ŠTÚDIUM

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Poskytovateľ je v zmluvnom vzťahu s Univerzitou, na základe ktorého Univerzite dodáva Univerzitný informačný systém (UIS) a poskytuje servisné služby pre podporu prevádzky UIS dostupného Používateľom prostredníctvom webového rozhrania. Poskytovateľ vyvinul mobilnú aplikáciu s názvom Moje Štúdium dostupnú pre iOS alebo Android, ktorá umožňuje prístup k dátam UIS a prácu vo vybraných agendách UIS prostredníctvom mobilných zariadení.

1.2 UIS ako produkt môže byť prevádzkovaný na Univerzite tiež pod obchodným názvom Akademický informačný systém, Študijný informačný systém alebo Integrovaný študijný informačný systém.

1.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti pri používaní Aplikácie.

2. DEFINÍCIE

Prosím, oboznámte sa s obsahom pojmov používaných v týchto obchodných podmienkach:

2.1 Aplikácia znamená softvér pre iOS alebo Android vytvorený Poskytovateľom, ktorý umožňuje prístup k dátam UIS a prácu vo vybraných agendách UIS prostredníctvom mobilných zariadení, aplikácia je dostupná pod obchodným menom Moje štúdium.

2.2 Autorský zákon znamená zákon č. 185/2015 Zb., o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov.

2.3 GDPR sa rozumie nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

2.4 Občiansky zákonník je zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2.5 Obsahom Poskytovateľa sa rozumie najmä súhrn nástrojov a prostriedkov, t.j. všetky materiály, informácie a diela (vrátane autorských diel) dodané Poskytovateľom ako súčasť Služby, ktoré vytvárajú funkčný rámec Služby (formu).

2.6 Obsahom Univerzity sa rozumejú najmä všetky materiály, informácie a diela (vrátane autorských diel) dodané Univerzitou ako súčasť Služby, ktoré vytvárajú jej náplň (obsah).

2.7 Obsahom Používateľa sa rozumejú najmä všetky materiály, informácie a diela (vrátane autorských diel) dodané Používateľom v súvislosti s používaním Služby ako texty, obrázky, videá a pod., pričom môže ísť i o diela tretích osôb.

2.8 Obsah Aplikácie predstavuje Obsah Poskytovateľa, Obsah Univerzity a Obsah Používateľa.

2.9 Podmienkami sa rozumejú tieto Všeobecné obchodné podmienky používania Aplikácie.

2.10 Poskytovateľom alebo nami sa rozumie spoločnosť IS4U, s.r.o., Roubalova 13, 602 00 Brno, IČO: 292 05 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 65 487. Pre komunikáciu s nami môžete využiť tieto kontaktné údaje:

Webová stránka technickej podpory: https://support.moje-studium.cz

E-mail pre komunikáciu týkajúcu sa technickej podpory: support@moje-studium.cz

E-mail pre komunikáciu týkajúcu sa Zmluvy: office@is4u.cz

korešpondenčná adresa: IS4U, s.r.o., Roubalova 13, 602 00 Brno

2.11 Službou sa rozumie plnenie Poskytovateľa spočívajúce v poskytnutí licencie na Aplikáciu Používateľovi.

2.12 Zmluvou sa rozumie zmluva, ktorej predmetom je poskytovanie Služby Používateľovi vrátane poskytnutia licencie na používanie Služby. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú tieto Podmienky.

2.13 UIS znamená Univerzitný informačný systém, ktorý Poskytovateľ dodáva Univerzite, a to pod obchodným názvom používaným na Univerzite (viď 1.2).

2.14 Univerzitou sa rozumie vysoká škola, ktorá prevádzkuje UIS, je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom a umožňuje Používateľovi pristupovať do UIS.

2.15 Používateľom alebo vami sa rozumie akýkoľvek používateľ UIS, t.j. osoba, ktorá má prístupové údaje do UIS.

2.16 Používateľským účtom sa rozumie prostredie Používateľa v UIS prístupné po vyplnení prihlasovacích údajov Používateľa. Podmienky udelenia používateľských údajov určuje Univerzita.

2.17 Webovým rozhraním sa rozumie webová stránka, z ktorej je možné pristupovať do UIS.

3. UZAVRETIE ZMLUVY

Zmluva medzi nami a Vami je uzavretá okamihom potvrdenia týchto Podmienok v prostredí Aplikácie. Aplikáciu môžete používať len vtedy, pokiaľ máte prístupové údaje.

3.1 Podmienkou pre uzavretie Zmluvy a používanie Aplikácie je, aby každý Používateľ mal svoje prístupové údaje do UIS (Používateľský účet). Podmienky udelenia prístupových údajov určuje Univerzita.

3.2 Zmluva o poskytovaní Služby je uzavretá okamihom potvrdenia týchto Podmienok zo strany Používateľa v Aplikácii.

3.3 Používateľ prehlasuje, že je v okamihu uzavretia Zmluvy schopný posúdiť dôsledky svojho konania a toto konanie tiež ovládať.

3.4 Používateľ berie na vedomie a súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní Zmluvy. Náklady vzniknuté Používateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Používateľ sám, pričom tieto sa nelíšia od základnej sadzby.

3.5 Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky.

4. LICENCIA A OCHRANA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Aplikácia je autorské dielo podľa Autorského zákona, ktoré je chránené právnymi predpismi. Súčasťou Zmluvy je vaše oprávnenie Aplikáciu ako autorské dielo používať. Podrobnosti sú upravené v tomto článku.

4.1 Uzavretím Zmluvy Poskytovateľ poskytuje Používateľovi oprávnenie k prístupu a používaní Aplikácie (licenciu na Službu). Licencia je nevýhradná, teritoriálne neobmedzená a časovo obmedzená po dobu trvania Zmluvy. Táto licencia je neprenosná a neprevoditeľná na tretiu osobu.

4.2 Všetky práva k Aplikácii (vrátane mena, kódov, ochranných známok, softvéru, videí, obrázkov, grafiky, zvukov a pod.) a k jej jednotlivým častiam sú výhradným majetkom Poskytovateľa. Používateľ nie je oprávnený udeľovať licencie, sublicencie, kopírovať, upravovať alebo vytvárať súborné či odvodené diela z Aplikácie. Používateľ nie je oprávnený spätne prekladať, dekompilovať alebo sa inak pokúšať extrahovať zdrojový kód Aplikácie alebo jej časti.

4.3 Obsah Poskytovateľa vrátane programového vybavenia Aplikácie je chránený právom duševného vlastníctva Poskytovateľa a môže byť chránený ďalšími právami tretích osôb. Obsah Poskytovateľa nesmie Používateľ meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať na akýkoľvek účel odporujúci zmyslu Zmluvy.

5. POSKYTOVANIE SLUŽBY

V tomto článku sa dozviete, aké sú vaše a naše povinnosti pri využívaní Aplikácie. Prosím, majte na pamäti, že i v online prostredí je potrebné dodržiavať všetky platné právne predpisy, a že zodpovedáte za obsah, ktorý v online prostredí šírite.

5.1 Služba je Poskytovateľom poskytovaná Používateľovi odo dňa uzavretia Zmluvy po celú dobu trvania Zmluvy.

5.2 Aplikácia je kompatibilná s operačným systémom Android a iOS. Aplikácia je kompatibilná s operačným systémom Android vo verzii 6 a vyššej a operačným systémom iOS vo verzii 12 a vyššej.

5.3 Poskytovateľ zaručuje, že obsah Aplikácie je podmnožinou obsahu Webového rozhrania; akékoľvek funkcionality či informácie a dáta nad rámec Webového rozhrania Aplikácie podľa Zmluvy neosahuje a Poskytovateľ nie je povinný akékoľvek funkcionálne či iné vylepšenia Aplikácie dodať, a to ani do rozsahu Webového rozhrania. Za obsah dát v UIS a Obsah Univerzity zodpovedá Univerzita. Používanie Aplikácie neposkytuje Používateľovi žiadne zvláštne študijné výhody oproti používaní UIS prostredníctvom Webového rozhrania.

5.4 Poskytovateľ nie je povinný zaistiť neustálu a nepretržitú dostupnosť Aplikácie. Používateľ berie na vedomie, že je Poskytovateľ oprávnený obmedziť alebo úplne prerušiť Službu z dôvodu plánovaných odstávok. Plánovaná odstávka bude vždy vopred zverejnená v Aplikácii a na Webovom rozhraní alebo vopred oznámená Používateľovi e-mailom.

5.5 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za výpadky prevádzky Aplikácie technického charakteru spôsobené bez zavinenia Poskytovateľa. Poskytovateľ je však povinný vyvinúť maximálne úsilie, aby v čo najkratšom možnom termíne zaistil znovu sprevádzkovanie Služby.

5.6 Používateľ prehlasuje a zaväzuje sa, že:

(a) sa pred začatím používania Služby dôkladne oboznámil s Podmienkami, že týmto Podmienkam úplne rozumie a súhlasí s nimi;

(b) bude používať Službu len na ten účel, na ktorý je určená. Nebude ju využívať pre akékoľvek neetické konanie, konanie v rozpore s právnymi predpismi alebo so Zmluvou a týmito Podmienkami a s oprávnenými záujmami Poskytovateľa či Univerzity;

(c) bude používať Aplikáciu výlučne na osobné, nekomerčné účely;

(d) zaistí dôvernosť Obsahu Aplikácie a nezneužije prihlasovacie údaje a heslá nevyhnutné na prihlásenie Používateľa a na prístup k Službe, najmä tieto identifikačné údaje a heslá neposkytne žiadnej tretej osobe ani jej neumožní prístup k nim;

(e) bude predchádzať situáciám, kedy by došlo alebo mohlo dôjsť k strate, poškodeniu alebo zničeniu či inému spôsobu znehodnotenia osobných údajov alebo iných dát v Aplikácii, a situáciám, kedy by tretia osoba získala alebo mohla získať neoprávnený prístup k osobným údajom. Pokiaľ také situácie nastanú, zodpovedá Používateľ za akékoľvek škody, ktoré boli v dôsledku bezpečnostného rizika spôsobené. Zároveň sa Používateľ zaväzuje bezpečnostné riziká bez zbytočného odkladu ohlásiť Poskytovateľovi;

(f) zaistí, aby Obsah Používateľa neporušoval práva tretích osôb;

(g) nebude zneužívať, blokovať, modifikovať či inak meniť akúkoľvek súčasť Služby či Obsahu Aplikácie, alebo sa čo i len pokúsiť narušiť stabilitu, chod alebo dáta Služby či Aplikácie;

(h) bude pri používaní Služby rešpektovať práva Poskytovateľa a tretích osôb, najmä pri zaobchádzaní s predmetmi práv duševného vlastníctva;

(i) nebude konať nič, čo by narúšalo alebo poškodzovalo Službu (alebo siete a servery pripojené k Službe) či Aplikácii.

5.7 Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ nezodpovedá za Obsah Používateľa.

5.8 S požiadavkami na riešenie technických problémov znemožňujúcich či sťažujúcich riadne používanie Aplikácie sa Používateľ môže obracať na Poskytovateľa prostredníctvom webovej adresy https://support.moje-studium.cz.

5.9 Služba je poskytovaná Používateľovi bezplatne.

6. DOBA TRVANIA POSKYTOVANIA SLUŽIEB

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, Služba je obmedzená na dobu platnosti Používateľského účtu (podmienky stanoví Univerzita).

6.1 Zmluva sa uzatvára na dobu trvania platnosti Používateľského účtu. Podmienky platnosti Používateľského účtu stanoví Univerzita a spravidla je obmedzená na dobu trvania štúdia na Univerzite či na trvanie iného záväzkového vzťahu k Univerzite.

6.2 Zmluva môže byť ďalej ukončená:

(a) dohodou strán ku dňu uvedenému v takej dohode;

(b) výpoveďou akejkoľvek zo strán Zmluvy bez udania dôvodu s výpovednou dobou jedného mesiaca, ktorá začne prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej strane Zmluvy doručená, alebo za iných podmienok, pokiaľ to tieto Podmienky výslovne stanovia;

(c) odstúpením od Zmluvy podľa čl. 7 Podmienok.

6.3 Používateľ berie na vedomie, že po ukončení Zmluvy nebude mať prístup k akémukoľvek Obsahu Aplikácie, najmä Obsahu Používateľa.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V tomto článku sa dozviete, ako môžete Zmluvu o poskytovaní služieb okamžite ukončiť.

7.1 V prípade, že Používateľ poruší akúkoľvek povinnosť stanovenú platnými právnymi predpismi alebo Zmluvou, má Poskytovateľ právo od Zmluvy odstúpiť.

7.2 Používateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu. Používateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť tým, že deaktivuje Aplikáciu vo svojom mobilnom zariadení. Odstúpenie má účinky ex nunc. Odstúpenie s účinkami ex tunc (zrušenie zmluvy od začiatku) je vylúčené, lebo Služby sú Používateľovi poskytované pred uplynutím lehoty pre odstúpenie.

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Pokiaľ naše služby nefungujú tak, ako by mali, môžete ich reklamovať podľa nižšie uvedených pravidiel.

8.1 Poskytovateľ zodpovedá Používateľovi za to, že Služby zodpovedajú Zmluve.

8.2 Akékoľvek vady Aplikácie je Používateľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Poskytovateľovi (prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v týchto Podmienkach). Reklamácia by mala obsahovať popis závady a všetky k tomu relevantné skutočnosti. Reklamácie týkajúce sa z povahy veci Obsahu Univerzity je Používateľ povinný uplatniť u Univerzity.

8.3 Poskytovateľ rozhodne o reklamácii do desiatich (10) dní. O tomto bude Používateľa informovať e-mailom. Pokiaľ je reklamácia uznaná ako oprávnená, Poskytovateľ reklamáciu vybaví naozaj čo najskôr, najneskôr však do šesťdesiatich (60) dní.

9. ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA

V tomto článku sa dozviete, kedy nie sme zodpovední za škody, ktoré vám v súvislosti s používaním našich Služieb vznikli.

9.1 Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že Aplikáciu používa na vlastné riziko. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo ujmu, ktorá by bola Používateľovi spôsobená v priamej súvislosti s používaním Aplikácie, vrátane straty uložených dát, najmä Obsahu Používateľa, alebo neskorou reakčnou dobou Aplikácie.

9.2 Poskytovateľ nezodpovedá za znemožnenie či obmedzenie Služby spôsobené poruchami prevádzky siete Internet, ako aj inými okolnosťami technickej povahy, ktoré Poskytovateľ nie je schopný ovplyvniť alebo ktorých riešenie vyžaduje súčinnosť tretích strán (napr. nedostupnosť serveru využívaného Poskytovateľom pre chod Služby).

9.3 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do Aplikácie alebo v dôsledku ich použitia v rozpore s ich určením.

10. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Používaním Aplikácie Univerzite zverujete svoje osobné údaje, ktoré Poskytovateľ ďalej spracováva. Tento článok upravuje, ako sa k zvereným osobným údajom správame.

10.1 Správcom osobných údajov v Aplikácii je Univerzita. Univerzita určuje, aké osobné údaje a na aký účel budú v UIS zhromažďované a ďalej spracované.

10.2 Na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov je Poskytovateľ Univerzitou poverený na spracovanie osobných údajov, a je teda v postavení spracovateľa osobných údajov.

10.3 Poskytovateľ ako spracovateľ osobných údajov prehlasuje a zaručuje, že:

(a) robí všetko pre to, aby boli osobné údaje vložené do UIS v bezpečí, a používa všetky primerané bezpečnostné systémy a postupy obvyklé pre spracovanie osobných údajov;

(b) všetky informácie, ktoré získa v súvislosti so spracovaním osobných údajov, považuje za dôverné. Poskytovateľ sa zaväzuje, že dôverné informácie neposkytne tretej strane a nepoužije ich na iný účel než na plnenie povinností zo Zmluvy, s výnimkou príslušných štátnych a iných správnych úradov a súdov, pokiaľ je Poskytovateľ povinný podľa všeobecne záväzných predpisov im tieto informácie poskytnúť, alebo informácií, ktoré sú alebo sa stanú verejne dostupnými inak než porušením tejto Zmluvy;

(c) spĺňa všetky zákonné povinnosti, ktoré pre neho z GDPR a iných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov vyplývajú;

(d) bude po celú dobu trvania Zmluvy spracovávať osobné údaje v súlade s českým právnym poriadkom, najmä v súlade s GDPR;

(e) dáta spracováva výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

10.4 Používateľ prehlasuje a zaručuje, že:

(a) bude v UIS uchovávať a pracovať len s aktuálnymi osobnými údajmi;

(b) bude uchovávať svoje prístupové údaje v bezpečí a urobí maximum pre to, aby zabránil neoprávneným prístupom do UIS alebo iným bezpečnostným rizikám;

(c) bude Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu ohlasovať všetky skutočnosti, ktoré by mohli viesť k porušeniu bezpečnosti dát v UIS, najmä, že došlo alebo môže bezprostredne dôjsť k strate, poškodeniu alebo zničeniu či inému spôsobu znehodnotenia osobných údajov, prípadne že tretia osoba získala alebo môže získať neoprávnený prístup k osobným údajom.

11. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

11.1 V prípade, že dôjde medzi Používateľom a Poskytovateľom k sporu zo Zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť zmierlivo, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne vyriešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email:adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Spotrebiteľ môže využiť taktiež platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Zmluva a tieto Podmienky sa riadia českým právom, a to i vtedy, pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím Služby obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok.

12.2 Tam, kde zákon, Zmluva alebo tieto Podmienky vyžadujú komunikáciu v písomnej forme, postačí, pokiaľ je správa odoslaná prostredníctvom e-mailu alebo inými prostriedkami elektronickej komunikácie, ktoré nevyvolávajú pochybnosti o obsahu správy a ich odosielateľovi.

12.3 Pokiaľ je niektoré ustanovenie Podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo nepoužiteľné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi také, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou, alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.4 Znenie Podmienok môže Poskytovateľ meniť alebo dopĺňať. Zmeny Podmienok je Poskytovateľ povinný Používateľovi oznámiť e-mailom na adresu uvedenú v používateľskom účte najmenej tridsať (30) dní pred tým, než zmena nadobudne účinnosť. Používateľ je oprávnený v lehote desiatich (10) dní od prijatia oznámenia o zmene Podmienok písomne vypovedať z tohto dôvodu Zmluvu, pričom výpovedná doba činí jeden (1) mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď zmluvy doručená Poskytovateľovi. Pokiaľ Používateľ Zmluvu v stanovenej lehote nevypovie, platí, že so zmenou Podmienok súhlasí. Práva a povinnosti strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.

12.5 Platné znenie Podmienok je vždy zverejnené v Aplikácii.

12.6 Toto aktuálne znenie Podmienok je platné a účinné od 1. novembra 2019.