VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ APLIKACE MOJE STUDIUM

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Poskytovatel je ve smluvním vztahu s Dodavatelem, který dodává Škole Univerzitní informační systém (UIS) a poskytuje servisní služby pro podporu provozu UIS dostupného Uživatelům prostřednictvím webového rozhraní. Dodavatel vyvinul mobilní aplikaci s názvem Moje studium dostupnou pro iOS nebo Android, která umožňuje přístup k vybraným částem UIS prostřednictvím mobilních zařízení. Poskytovatel je oprávněn poskytovat další licence k užívání aplikace s rozšířenými funkcemi, tzv. PREMIUM verzi.

1.2 UIS jako produkt může být provozován na Škole též pod obchodním názvem Akademický informační systém, Studijní informační systém nebo Integrovaný studijní informační systém.

1.3 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti při užívání Aplikace.

2. DEFINICE

Prosím seznamte se s obsahem pojmů používaných v těchto obchodních podmínkách:

2.1 Aplikace znamená software pro iOS nebo Android vytvořený Dodavatelem, který umožňuje přístup k datům UIS a práci ve vybraných agendách UIS prostřednictvím mobilních zařízení, aplikace je dostupná pod obchodním jménem Moje studium.

2.2 Aplikace PREMIUM znamená Aplikaci Moje studium v PREMIUM verzi.

2.3 Autorský zákon znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.

2.4 Ceník je informace o výši úhrady za užívání Služeb. Cena Služby je stanovena včetně informace o tom, zda je cena s či bez DPH, a včetně uvedení aktuální sazby DPH.

2.5 Dodavatelem se rozumí společnost IS4U, s.r.o., Roubalova 383/13, 602 00 Brno, IČO 29205336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65487. Dodavatel poskytuje technickou podporu Aplikace a Aplikace PREMIUM.

2.6 FREE verzí se rozumí bezplatná a základní verze Aplikace Moje studium. Jako FREE verzi označujeme v těchto Podmínkách Aplikaci bez dalšího přídomku.

2.7 GDPR se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2.8 Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.9 Obchodní Platforma je prostředí, pomocí kterého majoritní dodavatelé mobilních operačních systémů distribuují nové aplikace, aktualizace a zajišťují prodeje předplatného a aplikačních doplňků. V případě společnosti Apple jde o obchodní platformu AppStore a v případně společnosti Google o obchodní platformu Google Play.

2.10 Obsahem Dodavatele se rozumí zejména souhrn nástrojů a prostředků, tj. veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) dodané Dodavatelem nebo třetími osobami ve smluvním vztahu s Dodavatelem jako součást Služby, která vytvářejí funkční rámec Služby (formu).

2.11 Obsahem Školy se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) dodané Školou jako součást Služby, která vytvářejí její náplň (obsah).

2.12 Obsahem Uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) dodané Uživatelem v souvislosti s užíváním Služby jako texty, obrázky, videa apod., přičemž se může jednat i o díla třetích osob.

2.13 Obsah Aplikace představuje Obsah Dodavatele, Obsah Školy a Obsah Uživatele.

2.14 Podmínkami se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky užívání Aplikace.

2.15 Poskytovatelem nebo námi se rozumí společnost IS4U Mobile Apps, s.r.o., Roubalova 383/13, 602 00 Brno, IČO: 11944293, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 125490. Pro komunikaci s námi můžete využít tyto kontaktní údaje:

Webová stránka technické podpory: https://www.moje-studium.cz/cs/support

E‑mail pro komunikaci týkající se technické podpory: support@moje-studium.cz

E‑mail pro komunikaci týkající se Smlouvy: office@is4umobapps.cz

Korespondenční adresa: IS4U Mobile Apps, s.r.o., Roubalova 383/13, 602 00 Brno

2.16 PREMIUM verzí se rozumí placená verze Aplikace, která nabízí rozšířený okruh funkcí dostupných pro Uživatele. Prémiové funkce jsou popsány uvnitř Aplikace a na webových stránkách https://www.moje-studium.cz.

2.17 Službou se rozumí plnění Poskytovatele spočívající v poskytnutí licence k Aplikaci Uživateli.

2.18 Smlouvou se rozumí smlouva, jejímž předmětem je poskytování Služby Uživateli včetně poskytnutí licence k užívání Služby. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto Podmínky.

2.19 Školou se rozumí vysoká škola, která provozuje UIS, je ve smluvním vztahu s Dodavatelem a umožňuje Uživateli přistupovat do UIS.

2.20 UIS znamená Univerzitní informační systém, který Dodavatel dodává Škole, a to pod obchodním názvem užívaným na Škole (viz bod 1.2).

2.21 Uživatelem nebo vámi se rozumí jakýkoliv uživatel UIS, tj. osoba, která má přístupové údaje do UIS.

2.22 Uživatelským účtem se rozumí prostředí Uživatele v UIS přístupné po vyplnění přihlašovacích údajů Uživatele. Podmínky udělení uživatelských údajů určuje Škola.

2.23 Webovým rozhraním se rozumí webová stránka, ze které lze přistupovat do UIS.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smlouva mezi námi a Vámi je uzavřena okamžikem potvrzení těchto Podmínek v prostředí Aplikace. Aplikaci můžete používat pouze tehdy, pokud máte přístupové údaje do UIS.

3.1 Podmínkou pro uzavření Smlouvy a užívání Aplikace je, aby každý Uživatel měl své přístupové údaje do UIS (Uživatelský účet). Podmínky udělení přístupových údajů určuje Škola.

3.2 Smlouva o poskytování Služby je uzavřena okamžikem potvrzení těchto Podmínek ze strany Uživatele v Aplikaci.

3.3 Uživatel prohlašuje, že je v okamžiku uzavření Smlouvy schopen posoudit důsledky svého jednání a toto jednání také ovládnout.

3.4 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

3.5 Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

3.6 Aplikace PREMIUM obsahuje funkce, které vám nejsou uzavřením smlouvy automaticky zpřístupněny. Na tyto funkce získáváte nárok okamžikem zaplacení Služby (viz čl. 5).

4. LICENCE A OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Aplikace je autorské dílo podle Autorského zákona, které je chráněno právními předpisy. Součástí Smlouvy je vaše oprávnění Aplikaci jako autorské dílo užívat. Podrobnosti jsou upraveny v tomto článku.

4.1 Uzavřením Smlouvy Poskytovatel poskytuje Uživateli oprávnění k přístupu a užívání Aplikace (podlicenci ke Službě). Podlicence je nevýhradní, teritoriálně neomezená a časově omezená po dobu trvání Smlouvy. Tato podlicence je nepřenosná a nepřevoditelná na třetí osobu.

4.2 Veškerá práva k Aplikaci (včetně jména, kódů, ochranných známek, softwaru, videí, obrázků, grafiky, zvuků apod.) a k jejím jednotlivým částem jsou výhradním majetkem Dodavatele a na základě licence má Poskytovatel oprávnění udělovat podlicence Uživatelům. Uživatel není oprávněn udělovat licence, podlicence, kopírovat, upravovat nebo vytvářet souborná či odvozená díla z Aplikace. Uživatel není oprávněn zpětně překládat, dekompilovat nebo se jinak pokoušet extrahovat zdrojový kód Aplikace nebo její části.

4.3 Obsah Dodavatele včetně programového vybavení Aplikace je chráněn právem duševního vlastnictví. Obsah Dodavatele nesmí Uživatel měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu odporujícímu smyslu Smlouvy.

5. POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

V tomto článku se dozvíte, jaké jsou vaše a naše povinnosti při využívání Aplikace a Aplikace PREMIUM. Prosím mějte na paměti, že i v online prostředí je třeba dodržovat veškeré platné právní předpisy a že odpovídáte za obsah, který v online prostředí šíříte.

5.1 Služba zpřístupnění Aplikace je poskytována Uživateli od uzavření Smlouvy po celou dobu trvání Smlouvy.

5.2 Služba zpřístupnění Aplikace PREMIUM je poskytována Uživateli ode dne řádného uhrazení ceny za Službu na období, po které je Služba pro verzi PREMIUM hrazena.

5.3 Aplikace je kompatibilní s operačním systémem Android a iOS. Aplikace je kompatibilní s operačním systémem Android ve verzi 6 a vyšší a operačním systémem iOS ve verzi 14 a vyšší.

5.4 Poskytovatel (prostřednictvím Dodavatele) zaručuje, že obsah Aplikace je minimálně podmnožinou obsahu Webového rozhraní a Poskytovatel není povinen jakákoli funkcionální či jiná vylepšení Aplikace dodat, a to ani do rozsahu Webového rozhraní. Za obsah dat v UIS a Obsah Školy ovšem odpovídá Škola. Užívání Aplikace neposkytuje Uživateli žádné zvláštní studijní výhody nad rámec užívání UIS prostřednictvím Webového rozhraní.

5.5 Vybrané funkce a způsob reprezentace, zobrazení a přístupnosti dat zahrnuté do funkcionalit Aplikace PREMIUM nejsou poskytovány v rámci distribuce Aplikace, ani tyto funkce však neposkytují Uživateli žádné zvláštní studijní výhody oproti užívání UIS prostřednictvím Webového rozhraní.

5.6 Poskytovatel ani Dodavatel nejsou povinni zajistit neustálou a nepřetržitou dostupnost Aplikace ani Aplikace PREMIUM. Uživatel bere na vědomí, že jsou Poskytovatel i Dodavatel oprávněni omezit nebo zcela přerušit Službu z důvodu plánovaných odstávek. Plánovaná odstávka bude vždy předem zveřejněna v Aplikaci, Aplikaci PREMIUM a na Webovém rozhraní nebo předem oznámena Uživateli e‑mailem.

5.7 Poskytovatel ani Dodavatel nenesou odpovědnost za výpadky provozu Aplikace ani Aplikace PREMIUM technického charakteru způsobené bez zavinění Poskytovatele. Poskytovatel je však povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším možném termínu zajistil znovu zprovoznění Služby. Jako první v pořadí se bude Poskytovatel věnovat zajištění znovu zprovoznění Služby Aplikace PREMIUM.

5.8 Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že:

(a) se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s Podmínkami, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi;

(b) bude používat Službu pouze k účelu, k němuž je určena. Nebude ji využívat pro jakékoliv neetické jednání, jednání v rozporu s právními předpisy nebo se Smlouvou a těmito Podmínkami a s oprávněnými zájmy Poskytovatele, Dodavatele či Školy;

(c) bude používat Aplikaci nebo Aplikaci PREMIUM výlučně pro osobní, nekomerční účely;

(d) zajistí důvěrnost Obsahu Aplikace nebo Aplikace PREMIUM a nezneužije přihlašovacích údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službě, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě ani jí neumožní přístup k nim;

(e) bude předcházet situacím, kdy by došlo nebo mohlo dojít ke ztrátě, poškození nebo zničení či jinému způsobu znehodnocení osobních údajů nebo jiných dat v Aplikaci nebo Aplikaci PREMIUM, a situacím, kdy by třetí osoba získala nebo mohla získat neoprávněný přístup k osobním údajům. Pokud takové situace nastanou, odpovídá Uživatel za jakékoliv škody, které byly v důsledku bezpečnostního rizika způsobeny. Zároveň se Uživatel zavazuje bezpečnostní rizika bez zbytečného odkladu ohlásit Poskytovateli nebo Dodavateli;

(f) zajistí, aby Obsah Uživatele neporušoval práva třetích osob;

(g) nebude zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby či Obsahu Aplikace nebo Aplikace PREMIUM, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služby či Aplikace nebo Aplikace PREMIUM;

(h) bude při užívání Služby respektovat práva Poskytovatele, Dodavatele a třetích osob, zejména při nakládání s předměty práv duševního vlastnictví;

(i) nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Službu (nebo sítě a servery připojené ke Službě) či Aplikaci nebo Aplikaci PREMIUM.

5.9 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel ani Dodavatel neodpovídají za Obsah Uživatele.

5.10 S požadavky na řešení technických problémů znemožňujících či ztěžujících řádné užívání Aplikace nebo Aplikace PREMIUM se Uživatel může obracet na Dodavatele prostřednictvím webové adresy https://www.moje-studium.cz/cs/support. Požadavky uživatelů Aplikace PREMIUM budou vyřizovány přednostně.

5.11 Na stejné adrese (viz bod 5.10) se může Uživatel obracet na Poskytovatele pro řešení obchodních otázek spojených s platbou za Aplikaci PREMIUM.

5.12 Služba zpřístupnění Aplikace je poskytována Uživateli bezplatně, o ceně Služby a způsobu úhrady pro Aplikaci PREMIUM viz čl. 6.

6. CENA SLUŽBY APLIKACE PREMIUM A ZPŮSOB ÚHRADY

Za užívání Aplikace PREMIUM jste povinni hradit odměnu v dohodnuté výši a včas. Pokud tuto svou základní povinnost vůči nám nebudete plnit, můžeme Vám omezit přístup ke Službě nebo převést Vaši službu Aplikace PREMIUM na službu Aplikace.

6.1 Výše ceny za Službu je stanovena v Ceníku, který je uveřejněn na webu Obchodní platformy a v Aplikaci. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně upravit výši ceny v Ceníku. Podmínky pro změnu Ceníku jsou stejné jako podmínky pro změnu Podmínek podle čl. 13.4 Podmínek.

6.2 Úhrada za Službu se provádí předem a je nevratná. Uživatel hradí Službu předem na základě poskytnuté autorizace platební karty pro tzv. opakované platby. Na základě této autorizace jsou Uživateli pravidelně strhávány poplatky v souladu s periodou stanovenou v Ceníku dle zvoleného tarifu.

6.3 Úhrady za Službu zajišťuje Obchodní platforma prostřednictvím tzv. předplatného. Uživatel je povinen dodržovat podmínky provozu Obchodních platforem https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/cz/terms.htmlhttps://play.google.com/intl/cs_cz/about/play-terms v platném a účinném znění.

6.4 Ukončení opakovaných plateb může Uživatel provést kdykoliv prostřednictvím příslušné aplikace pro správu předplatného Obchodní platformy nebo prostřednictvím webového rozhraní Obchodní platformy. Opakované platby se ukončují i v případě, že vyprší platnost platební či kreditní karty. Pro obnovení opakovaných plateb po jejich ukončení je nutné provést novou autorizaci prostředky Obchodní platformy nebo opakovaným nákupem služby na Obchodní platformě.

6.5 Za vystavení faktury (daňového dokladu) je odpovědná Obchodní platforma.

6.6 Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služby Aplikace PREMIUM, pokud není možné provést další úhradu platební kartou po předchozí autorizaci. Uživatel je za těchto podmínek automaticky převeden na Aplikace bez verze PREMIUM a o této skutečnosti je v Aplikaci informován.

6.7 Cena Služby je vázána na Uživatelský účet Uživatele vztahující se k jedné Škole. V případě, že Uživatel bude Aplikaci PREMIUM užívat s jiným uživatelským účtem patřícím k jiné Škole, vznikne mu nová povinnost k úhradě Služby. Předplacené období skončí zánikem Uživatelského účtu vztahujícím se ke konkrétní Škole nebo z rozhodnutí Uživatele.

6.8 V případě, že by byla Uživateli strhávána platba i poté, co požádal o ukončení, je Uživatel povinen o této skutečnosti neprodleně kontaktovat Obchodní platformu nebo informovat Poskytovatele.

6.9 Poskytovatel může poskytnout Uživateli Službu Aplikace PREMIUM bezplatně za podmínek stanovených v Aplikaci. Na skončení bezplatného poskytování Služby nebude Uživatel automaticky upozorněn, má však možnost ověřit si tuto skutečnost na Obchodní platformě.

7. DOBA TRVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Pokud není domluveno jinak, Služba je omezená na dobu platnosti Uživatelského účtu (podmínky stanoví Škola).

7.1 Smlouva se uzavírá na dobu trvání platnosti Uživatelského účtu, nejpozději však do 90 dnů ode dne ukončení či přerušení posledního studia na Škole. Podmínky platnosti Uživatelského účtu stanoví Škola a zpravidla je omezena na dobu trvání studia na Škole či na trvání jiného závazkového vztahu ke Škole.

7.2 Smlouva může být dále ukončena:

(a) dohodou stran ke dni uvedenému v takové dohodě;

(b) výpovědí jakékoliv ze stran Smlouvy bez udání důvodu s výpovědní dobou jednoho měsíce, jež započne první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé straně Smlouvy doručena, nebo za jiných podmínek, pokud to tyto Podmínky výslovně stanoví;

(c) odstoupením od Smlouvy dle čl. 8 Podmínek.

7.3 Uživatel bere na vědomí, že po ukončení Smlouvy nebude mít přístup k jakémukoli Obsahu Aplikace, zejména pak Obsahu Uživatele.

7.4 Přístup k obsahu Aplikace PREMIUM je dostupný pouze po dobu hrazení ceny za Službu (viz bod 6.1), po skončení periody, na kterou je služba uhrazena, je dostupný pouze obsah Aplikace.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V tomto článku se dozvíte, jak můžete Smlouvu o poskytování služeb okamžitě ukončit.

8.1 V případě, že Uživatel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou platnými právními předpisy nebo Smlouvou, má Poskytovatel právo od Smlouvy odstoupit.

8.2 Uživatel je oprávněn kdykoli odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu. Uživatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit tím, že deaktivuje Aplikaci ve svém mobilním zařízení. Odstoupení má účinky ex nunc. Odstoupení s účinky ex tunc (zrušení smlouvy od počátku) je vyloučeno, neboť Služby jsou Uživateli poskytovány před uplynutím lhůty pro odstoupení.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY

Pokud naše služby nefungují tak, jak by měly, můžete je reklamovat podle níže uvedených pravidel.

9.1 Poskytovatel (prostřednictvím Dodavatele) odpovídá Uživateli za to, že Služby odpovídají Smlouvě.

9.2 Jakékoliv vady Aplikace nebo Aplikace PREMIUM je Uživatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit Poskytovateli nebo Dodavateli (viz bod 5.10). Reklamace by měla obsahovat popis závady a všechny k tomu relevantní skutečnosti. Reklamace týkající se z povahy věci Obsahu Školy je Uživatel povinen uplatnit u Školy.

9.3 Poskytovatel (sám nebo v technických otázkách prostřednictvím Dodavatele) rozhodne o reklamaci do třiceti dní. O tomto bude Uživatele informovat e‑mailem. Je-li reklamace shledána oprávněnou, Poskytovatel (nebo Dodavatel) reklamaci vyřídí opravou, příp. při závažné chybě znemožňující užívat Aplikaci PREMIUM zajistí Poskytovatel prodloužení doby užívání Aplikace PREMIUM bezplatně.

10. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE A DODAVATELE

V tomto článku se dozvíte, kdy nejsme odpovědni za škody, které vám v souvislosti s užíváním našich Služeb vznikly.

10.1 Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že Aplikaci i Aplikaci PREMIUM užívá na vlastní nebezpečí. Poskytovatel ani Dodavatel neodpovídají za škodu nebo újmu, která by byla Uživateli způsobena v přímé souvislosti s užíváním Aplikace, včetně ztráty uložených dat, zejména pak Obsahu Uživatele, nebo pozdní reakční dobou Aplikace či omezení dostupnosti prémiových funkcí v Aplikaci PREMIUM.

10.2 Poskytovatel ani Dodavatel neodpovídají za znemožnění či omezení Služby způsobené poruchami provozu sítě Internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které Poskytovatel ani Dodavatel nejsou schopni ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran (např. nedostupnost serveru využívaného Dodavatelem nebo Školou pro chod Služby).

10.3 Poskytovatel ani Dodavatel nenesou odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Aplikace či Aplikace PREMIUM nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením.

11. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při registraci nám sdělujete své osobní údaje. Tento článek upravuje, jak se ke svěřeným osobním údajům chováme.

11.1 Správcem většiny osobních údajů v Aplikaci a Aplikaci PREMIUM je Škola. Škola určuje, jaké osobní údaje a pro jaký účel budou v UIS shromažďovány a dále zpracovány.

11.2 Na základě smlouvy o zpracování osobních údajů je Dodavatel Školou pověřen ke zpracování osobních údajů, a je tedy v postavení zpracovatele osobních údajů.

11.3 Dodavatel je dále pověřen zpracováním těch osobních údajů získaných Poskytovatelem, které jsou nezbytné pro zpřístupnění Aplikace PREMIUM.

11.4 Dodavatel jako zpracovatel osobních údajů (pro Poskytovatele i pro Školu) prohlašuje a zaručuje, že:

(a) dělá vše pro to, aby byly osobní údaje vložené do UIS v bezpečí, a používá veškeré přiměřené bezpečností systémy a postupy obvyklé pro zpracování osobních údajů;

(b) veškeré informace, které získá v souvislosti se zpracováním osobních údajů, považuje za důvěrné. Dodavatel se zavazuje, že důvěrné informace neposkytne třetí straně a nepoužije je k jinému účelu než pro plnění povinností ze Smlouvy, s výjimkou příslušných státních a jiných správních úřadů a soudů, pokud je Dodavatel povinen podle obecně závazných předpisů jim tyto informace poskytnout, nebo informací, které jsou nebo se stanou veřejně dostupnými jinak než porušením této Smlouvy;

(c) splňuje veškeré zákonné povinnosti, které pro něho z GDPR a jiných právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů vyplývají;

(d) bude po celou dobu trvání Smlouvy zpracovávat osobní údaje v souladu s českým právním řádem, zejména v souladu s GDPR;

(e) data zpracovává výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

11.5 Poskytovatel svěřuje péči o osobní údaje Dodavateli jako zpracovateli osobních údajů a zavazuje se, že důvěrné informace neposkytne třetí straně a nepoužije je k jinému účelu než pro plnění povinností ze Smlouvy, s výjimkou příslušných státních a jiných správních úřadů a soudů, pokud je Poskytovatel povinen podle obecně závazných předpisů jim tyto informace poskytnout, nebo informací, které jsou nebo se stanou veřejně dostupnými jinak než porušením této Smlouvy.

11.6 Uživatel prohlašuje a zaručuje, že:

(a) bude v UIS uchovávat a pracovat pouze s aktuálními osobními údaji;

(b) bude uchovávat své přístupové údaje v bezpečí a udělá maximum pro to, aby zabránil neoprávněným přístupům do UIS nebo jiným bezpečnostním rizikům;

(c) bude Poskytovateli nebo Dodavateli bez zbytečného odkladu ohlašovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést k porušení bezpečí dat v UIS, Aplikaci či Aplikaci PREMIUM, zejména, že došlo nebo může bezprostředně dojít ke ztrátě, poškození nebo zničení či jinému způsobu znehodnocení osobních údajů, případně že třetí osoba získala nebo může získat neoprávněný přístup k osobním údajům.

12. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

12.1 V případě, že dojde mezi Uživatelem a Poskytovatelem ke sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit smírně, může Uživatel podat návrh na mimosoudní vyřešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e‑mail:adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Uživatel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.2 Poskytovatel prohlašuje, že smluvní vztah dle této Smlouvy je ustanoven mezi jím a Uživatelem a veškeré služby Dodavatele si dále najímá jako subdodávku. Dodavatel má dále uzavřeny příslušný smluvní vztah se Školou. Poskytovatel má dále uzavřeny smlouvy s oběma Obchodními platformami za účelem distribuce Aplikace, jejích aktualizací a zajištění prodeje předplatného na Aplikaci PREMIUM.

12.3 Uživatel tak není oprávněn vymáhat jakákoliv plnění této Smlouvy ze strany Dodavatele nebo Školy.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Smlouva a tyto Podmínky se řídí českým právem, a to i tehdy, pokud vztah související s užitím Služby obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek.

13.2 Tam, kde zákon, Smlouva nebo tyto Podmínky vyžadují komunikaci v písemné formě, postačí, je-li zpráva odeslána prostřednictvím e‑mailu nebo jinými prostředky elektronické komunikace, které nevyvolávají pochybnosti o obsahu zprávy a jejich odesílateli.

13.3 Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí takové, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.4 Znění Podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Změny Podmínek je Poskytovatel povinen Uživateli oznámit zveřejněním v Aplikaci či Aplikaci PREMIUM nebo e‑mailem na adresu uvedenou v Uživatelském účtu nejméně třicet dní před tím, než změna nabude účinnosti. Uživatel je oprávněn ve lhůtě deseti dnů od obdržení oznámení o změně Podmínek písemně vypovědět z tohoto důvodu Smlouvu, přičemž výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď smlouvy doručena Poskytovateli. Pokud Uživatel Smlouvu ve stanovené lhůtě nevypoví, platí, že se změnou Podmínek souhlasí. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

13.5 Platné znění Podmínek je vždy zveřejněno v Aplikaci i Aplikaci PREMIUM.

13.6 Toto aktuální znění Podmínek je platné a účinné od 15. května 2022.

PŘÍLOHA 1
ZÁSADY SOUKROMÍ

Úvod

Při užívání Aplikace a Aplikace PREMIUM nám sdělujete své osobní údaje (např. při řešení servisního zásahu nebo při reklamaci). Rádi bychom Vás touto cestou informovali, jak s Vašimi osobními údaji zacházíme.

Zásady se vztahují na všechny uživatele UIS využívající Aplikaci nebo Aplikaci PREMIUM.

Správce údajů

Správcem osobních údajů je IS4U Mobile Apps, s.r.o., Roubalova 383/13, Stránice, 602 00 Brno, IČO 11944293, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 125490 („Společnost“). Pokud nás chcete kontaktovat a zeptat se nás na cokoliv týkající se zpracování osobních údajů, můžete využít formuláře na adrese https://www.moje-studium.cz/cs/support.

Zpracovatel údajů

Správce údajů pro zpracování osobních údajů využívá zejména společnost IS4U, s.r.o., Roubalova 383/13, Stránice, 602 00 Brno, IČO 29205336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65487. Tato společnost je současně zpracovatelem osobních údajů Vaší vysoké školy, které dodává Univerzitní informační systém (UIS).

Jaké údaje shromažďujeme

Společnost shromažďuje údaje, které jsou nezbytné při obsluze požadavků na servisní zásah či reklamaci při provozu Aplikace nebo Aplikace PREMIUM. Jedná se zejména o:

 • identifikační údaje (identifikační číslo uživatele v UIS, jméno a příjmení uživatele),
 • kontaktní údaje (e‑mail).

Vzhledem ke skutečnosti, že užívání Aplikace a Aplikace PREMIUM je vázáno na Vaše studium na vysoké škole, má dále Společnost k dispozici informace, na jaké škole studujete a kdy Vám končí studium na této škole.

Jak vaše údaje využíváme

Společnost využívá shromážděné údaje k těmto účelům:

 1. Uzavírání, změna a ukončování smluv

  Údaje využíváme pro přípravu smluvní dokumentace, evidenci smluv, změnu smluv nebo ukončení smluv.

  Za tímto účelem Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonným požadavkům na uzavření, změnu a skončení smluvního vztahu.

  Většinu této činnosti však za nás vykonává Obchodní platforma, která se řídí vlastními podmínkami ochrany osobních údajů, přičemž při prvotní registrace do Obchodní platformy potvrzujete Váš souhlas s těmito podmínkami.

 2. Obchodní činnost / poskytování služeb

  Údaje užíváme pro samotné poskytování služeb – zejména pro komunikaci s Vámi, pokud jste se nás na něco zeptali, nebo uplatnili reklamaci či jste nás upozornili na nějaký technický problém.

  Za tímto účelem Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom mohli splnit to, o co nás žádáte, případně co jste si u nás objednali.

 3. Marketing / Zasílání obchodních sdělení

  Čas od času od nás můžete dostat informační e‑mail, neboť důvodně předpokládáme, že Vás jako naše zákazníky tyto informace zajímají. Pokud by Vás tyto zprávy přesto obtěžovaly, dejte nám prosím vědět, nebo se jednoduše odhlaste z odběru e‑mailů podle instrukcí obsažených v každém e‑mailu.

 4. Soudní řízení a obrana právních nároků

  Shromážděné údaje můžeme využívat k vyšetřování nebo řešení sporů nebo právních nároků, které souvisejí s obchodní spoluprací se Společností, nebo v jiných případech povolených platnými zákony.

Sdílení a předávání údajů

Společnost může shromážděné údaje sdílet:

 1. Se smluvními partnery

  Společnost může poskytovat informace spolupracovníkům, poskytovatelům technické podpory, účetních služeb, poradcům a dalším poskytovatelům služeb, které sami neumíme zajistit.

  Rádi bychom Vás ujistili, že všichni naši smluvní partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

 2. Z právních důvodů nebo v případě sporů

  Společnost může vaše údaje sdílet, pokud je to vyžadováno zákonem, regulacemi, provozními smlouvami, právními procesy nebo státními úřady.

 3. S vaším souhlasem

  Společnost může Vaše údaje sdílet i jinými způsoby, pokud Vás na to upozorní a vy s tím budete souhlasit.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 1. Uchovávání a výmaz údajů

  Vaše údaje uchováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu; pokud není výše uvedeno jinak nebo pokud zákon nestanoví jinou archivační dobu, zpracováváme Vaše údaje pouze po dobu trvání smluvního vztahu.

  Pokud to umožňuje zákon, může si Společnost některé údaje uchovat i po uplynutí doby uchování, a to v těchto případech:

  • pokud s vámi řešíme nějaký problém jako na příklad neuzavřený spor nebo právní nárok,
  • pokud to po nás vyžaduje zákon, anebo když tyto údaje uchováváme v agregované nebo anonymní podobě,
  • pokud takové údaje potřebujeme k legitimním obchodním účelům.
 2. Přístup k Vašim údajům

  Můžete se na nás kdykoliv bezplatně obrátit s žádostí o informace, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud ano, žádat detailní informace o tomto zpracování. K tomu můžete využít jakýkoliv z našich kontaktních údajů.

 3. Změna vašich údajů nebo chyba v údajích

  Pokud dojde v průběhu spolupráce se Společností nebo využívání jejích služeb k jakékoliv změně ve Vašich osobních údajích, jako na příklad změna jména, změna sídla nebo e‑mailové adresy, nebo pokud zjistíte, že pracujeme s Vašimi neaktuálními nebo chybnými údaji, prosím dejte nám o tom co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z našich kontaktních údajů.

 4. Omezení zpracování

  Můžete nás požádat o omezení zpracování jen některých Vašich osobních údajů nebo pro jen určité účely zpracování.

 5. Přenositelnost údajů

  Můžete se na nás kdykoliv obrátit, abychom vaše údaje, které máme k dispozici, předali třetí osobě podle vaší specifikace.

 6. Vznést námitku

  Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti. V případě, že Společnost neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami fyzické osoby, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

 7. Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

  Pokud máte za to, že s vašimi údaji nakládáme v rozporu se zákonem, můžete se kdykoliv obrátit se stížností u Úřadu pro ochranu osobních údajů.