VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA APLIKÁCIE MOJE ŠTÚDIUM

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Poskytovateľ je v zmluvnom vzťahu s Dodávateľom, ktorý dodáva škole Univerzitný informačný systém (UIS) a poskytuje servisné služby pre podporu prevádzky UIS dostupného Používateľom prostredníctvom webového rozhrania. Dodávateľ vyvinul mobilnú aplikáciu s názvom Moje Štúdium dostupnú pre iOS alebo Android, ktorá umožňuje prístup k vybraným častiam UIS prostredníctvom mobilných zariadení. Poskytovateľ je oprávnený poskytovať ďalšie licencie na používanie aplikácie s rozšírenými funkciami, tzv. PREMIUM verziu.

1.2 UIS ako produkt môže byť prevádzkovaný na Škole tiež pod obchodným názvom Akademický informačný systém, Študijný informačný systém alebo Integrovaný študijný informačný systém

1.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti pri používaní Aplikácie.

2. DEFINÍCIE

Prosím, oboznámte sa s obsahom pojmov používaných v týchto obchodných podmienkach:

2.1 Aplikácia znamená softvér pre iOS alebo Android vytvorený Dodávateľom, ktorý umožňuje prístup k dátam UIS a prácu vo vybraných agendách UIS prostredníctvom mobilných zariadení, aplikácia je dostupná pod obchodným menom Moje štúdium.

2.2 Aplikácia PREMIUM znamená Aplikáciu Moje štúdium v PREMIUM verzii.

2.3 Autorský zákon znamená zákon č. 185/2015 Zb., o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov.

2.4 Cenník je informácia o výške úhrady za používanie služieb. Cena Služby je stanovená vrátane informácie o tom, či je cena s alebo bez DPH, a vrátane uvedenia aktuálnej sadzby DPH.

2.5 Dodávateľom sa rozumie spoločnosť IS4U, s.r.o., Roubalova 383/13, 602 00 Brno, IČO 29205336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 65487. Dodávateľ poskytuje technickú podporu Aplikácie a Aplikácie PREMIUM.

2.6 FREE verziou sa rozumie bezplatná a základná verzia Aplikácie Moje štúdium. Ako FREE verziu označujeme v týchto Podmienkach Aplikáciu bez ďalšieho prídomku.

2.7 GDPR sa rozumie nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

2.8 Občiansky zákonník je zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2.9 Obchodná Platforma je prostredie, pomocou ktorého majoritní dodávatelia mobilných operačných systémov distribuujú nové aplikácie, aktualizácie a zaisťujú predaje predplatného a aplikačných doplnkov. V prípade spoločnosti Apple ide o obchodnú platformu AppStore a v prípadne spoločnosti Google o obchodnú platformu Google Play.

2.10 Obsahom Dodávateľa sa rozumie najmä súhrn nástrojov a prostriedkov, t.j. všetky materiály, informácie a diela (vrátane autorských diel) dodané Dodávateľom alebo tretími osobami v zmluvnom vzťahu s Dodávateľom ako súčasť Služby, ktoré vytvárajú funkčný rámec Služby (formu).

2.11 Obsahom Školy sa rozumejú najmä všetky materiály, informácie a diela (vrátane autorských diel) dodané Školou ako súčasť Služby, ktoré vytvárajú jej náplň (obsah).

2.12 Obsahom Používateľa sa rozumejú najmä všetky materiály, informácie a diela (vrátane autorských diel) dodané Používateľom v súvislosti s používaním Služby ako texty, obrázky, videá a pod., pričom môže ísť i o diela tretích osôb.

2.13 Obsah Aplikácie predstavuje Obsah Dodávateľa, Obsah Školy a Obsah Používateľa.

2.14 Podmienkami sa rozumejú tieto Všeobecné obchodné podmienky používania Aplikácie.

2.15 Poskytovateľom alebo nami sa rozumie spoločnosť IS4U Mobile Apps, s.r.o, Roubalova 383/13, 602 00 Brno, IČO: 11944293, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 125490. Pre komunikáciu s nami môžete využiť tieto kontaktné údaje:

Webová stránka technickej podpory: https://www.moje-studium.cz/sk/support

E‑mail pre komunikáciu týkajúcu sa technickej podpory: support@moje-studium.cz

E‑mail pre komunikáciu týkajúcu sa Zmluvy: office@is4umobapps.cz

korešpondenčná adresa: IS4U Mobile Apps, s.r.o., Roubalova 383/13, 602 00 Brno

2.16 PREMIUM verziou sa rozumie platená verzia Aplikácie, ktorá ponúka rozšírený okruh funkcií dostupných pre Používateľa. Prémiové funkcie sú popísané v Aplikácii a na webových stránkach https://www.moje-studium.cz/sk.

2.17 Službou sa rozumie plnenie Poskytovateľa spočívajúce v poskytnutí licencie na Aplikáciu Používateľovi.

2.18 Zmluvou sa rozumie zmluva, ktorej predmetom je poskytovanie Služby Používateľovi vrátane poskytnutia licencie na používanie Služby. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú tieto Podmienky.

2.19 Školou sa rozumie vysoká škola, ktorá prevádzkuje UIS, je v zmluvnom vzťahu s Dodávateľom a umožňuje Používateľovi pristupovať do UIS.

2.20 UIS znamená Univerzitný informačný systém, ktorý Dodávateľ dodáva Škole, a to pod obchodným názvom používaným na Škole (viď bod 1.2).

2.21 Používateľom alebo vami sa rozumie akýkoľvek používateľ UIS, t.j. osoba, ktorá má prístupové údaje do UIS.

2.22 Používateľským účtom sa rozumie prostredie Používateľa v UIS prístupné po vyplnení prihlasovacích údajov Používateľa. Podmienky udelenia používateľských údajov určuje Škola.

2.23 Webovým rozhraním sa rozumie webová stránka, z ktorej je možné pristupovať do UIS.

3. UZAVRETIE ZMLUVY

Zmluva medzi nami a Vami je uzavretá okamihom potvrdenia týchto Podmienok v prostredí Aplikácie. Aplikáciu môžete používať len vtedy, pokiaľ máte prístupové údaje do UIS.

3.1 Podmienkou pre uzavretie Zmluvy a používanie Aplikácie je, aby každý Používateľ mal svoje prístupové údaje do UIS (Používateľský účet). Podmienky udelenia prístupových údajov určuje Škola.

3.2 Zmluva o poskytovaní Služby je uzavretá okamihom potvrdenia týchto Podmienok zo strany Používateľa v Aplikácii.

3.3 Používateľ prehlasuje, že je v okamihu uzavretia Zmluvy schopný posúdiť dôsledky svojho konania a toto konanie tiež ovládať.

3.4 Používateľ berie na vedomie a súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní Zmluvy. Náklady vzniknuté Používateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Používateľ sám, pričom tieto sa nelíšia od základnej sadzby.

3.5 Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky.

3.6 Aplikácia PREMIUM obsahuje funkcie, ktoré vám nie sú uzavretím zmluvy automaticky sprístupnené. Na tieto funkcie získavate nárok okamihom zaplatenia Služby (viď čl. 5).

4. LICENCIA A OCHRANA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Aplikácia je autorské dielo podľa Autorského zákona, ktoré je chránené právnymi predpismi. Súčasťou Zmluvy je vaše oprávnenie Aplikáciu ako autorské dielo používať. Podrobnosti sú upravené v tomto článku.

4.1 Uzavretím Zmluvy Poskytovateľ poskytuje Používateľovi oprávnenie k prístupu a používaní Aplikácie (sublicencie na Službu). Sublicencia je nevýhradná, teritoriálne neobmedzená a časovo obmedzená po dobu trvania Zmluvy. Táto sublicencia je neprenosná a neprevoditeľná na tretiu osobu.

4.2 Všetky práva k Aplikácii (vrátane mena, kódov, ochranných známok, softvéru, videí, obrázkov, grafiky, zvukov a pod.) a k jej jednotlivým častiam sú výhradným majetkom Dodávateľa a na základe licencie má Poskytovateľ oprávnenie udeľovať sublicencie Používateľom. Používateľ nie je oprávnený udeľovať licencie, sublicencie, kopírovať, upravovať alebo vytvárať súborné či odvodené diela z Aplikácie. Používateľ nie je oprávnený spätne prekladať, dekompilovať alebo sa inak pokúšať extrahovať zdrojový kód Aplikácie alebo jej časti.

4.3 Obsah Dodávateľa vrátane programového vybavenia Aplikácie je chránený právom duševného vlastníctva. Obsah Dodávateľa nesmie Používateľ meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať na akýkoľvek účel odporujúci zmyslu Zmluvy.

5. POSKYTOVANIE SLUŽBY

V tomto článku sa dozviete, aké sú vaše a naše povinnosti pri využívaní Aplikácie a Aplikácie PREMIUM. Prosím, majte na pamäti, že i v online prostredí je potrebné dodržiavať všetky platné právne predpisy, a že zodpovedáte za obsah, ktorý v online prostredí šírite.

5.1 Služba sprístupnenia Aplikácie je Používateľovi poskytovaná od uzavretia Zmluvy po celú dobu trvania Zmluvy.

5.2 Služba sprístupnenia Aplikácie PREMIUM je Používateľovi poskytovaná odo dňa riadneho uhradenia ceny za Službu na obdobie, po ktoré je Služba pre verziu PREMIUM hradená.

5.3 Aplikácia je kompatibilná s operačným systémom Android a iOS. Aplikácia je kompatibilná s operačným systémom Android vo verzii 6 a vyššej a operačným systémom iOS vo verzii 14 a vyššej.

5.4 Poskytovateľ (prostredníctvom Dodávateľa) zaručuje, že obsah Aplikácie je minimálne podmnožinou obsahu Webového rozhrania a Poskytovateľ nie je povinný dodať akékoľvek funkcionálne či iné vylepšenia Aplikácie, a to ani do rozsahu Webového rozhrania. Avšak za obsah dát v UIS a Obsah Školy zodpovedá Škola. Používanie Aplikácie neposkytuje Používateľovi žiadne zvláštne študijné výhody nad rámec používania UIS prostredníctvom Webového rozhrania.

5.5 Vybrané funkcie a spôsob reprezentácie, zobrazenia a prístupnosti dát zahrnuté do funkcionalít Aplikácie PREMIUM nie sú poskytované v rámci distribúcie Aplikácie, ani tieto funkcie však neposkytujú Používateľovi žiadne zvláštne študijné výhody oproti používaniu UIS prostredníctvom Webového rozhrania.

5.6 Poskytovateľ ani Dodávateľ nie sú povinní zaistiť neustálu a nepretržitú dostupnosť Aplikácie ani Aplikácie PREMIUM. Používateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ aj Dodávateľ sú oprávnení obmedziť alebo úplne prerušiť Službu z dôvodu plánovaných odstávok. Plánovaná odstávka bude vždy vopred zverejnená v Aplikácii, aplikácii PREMIUM a na Webovom rozhraní alebo vopred oznámená Používateľovi e‑mailom.

5.7 Poskytovateľ ani Dodávateľ nenesú zodpovednosť za výpadky prevádzky Aplikácie ani Aplikácie PREMIUM technického charakteru spôsobené bez zavinenia Poskytovateľa. Poskytovateľ je však povinný vyvinúť maximálne úsilie, aby v čo najkratšom možnom termíne zaistil znovu sprevádzkovanie Služby. Ako prvé v poradí sa bude Poskytovateľ venovať zaisteniu opätovného sprevádzkovania Služby Aplikácie PREMIUM.

5.8 Používateľ prehlasuje a zaväzuje sa, že:

(a) sa pred začatím používania Služby dôkladne oboznámil s Podmienkami, že týmto Podmienkam úplne rozumie a súhlasí s nimi;

(b) bude používať Službu len na ten účel, na ktorý je určená. Nebude ju využívať pre akékoľvek neetické konanie, konanie v rozpore s právnymi predpismi alebo so Zmluvou a týmito Podmienkami a s oprávnenými záujmami Poskytovateľa, Dodávateľa či Školy;

(c) bude používať Aplikáciu alebo Aplikáciu PREMIUM výlučne na osobné, nekomerčné účely;

(d) zaistí dôvernosť Obsahu Aplikácie alebo Aplikácie PREMIUM a nezneužije prihlasovacie údaje a heslá nevyhnutné na prihlásenie Používateľa a na prístup k Službe, najmä tieto identifikačné údaje a heslá neposkytne žiadnej tretej osobe ani jej neumožní prístup k nim;

(e) bude predchádzať situáciám, kedy by došlo alebo mohlo dôjsť k strate, poškodeniu alebo zničeniu či inému spôsobu znehodnotenia osobných údajov alebo iných dát v Aplikácii alebo Aplikácii PREMIUM, a situáciám, kedy by tretia osoba získala alebo mohla získať neoprávnený prístup k osobným údajom. Pokiaľ také situácie nastanú, zodpovedá Používateľ za akékoľvek škody, ktoré boli v dôsledku bezpečnostného rizika spôsobené. Zároveň sa Používateľ zaväzuje bezpečnostné riziká bez zbytočného odkladu ohlásiť Poskytovateľovi alebo Dodávateľovi;

(f) zaistí, aby Obsah Používateľa neporušoval práva tretích osôb;

(g) nebude zneužívať, blokovať, modifikovať či inak meniť akúkoľvek súčasť Služby či Obsahu Aplikácie alebo Aplikácie PREMIUM, alebo sa čo i len pokúsiť narušiť stabilitu, chod alebo dáta Služby či Aplikácie alebo Aplikácie PREMIUM;

(h) bude pri používaní Služby rešpektovať práva Poskytovateľa, Dodávateľa a tretích osôb, najmä pri zaobchádzaní s predmetmi práv duševného vlastníctva;

(i) nebude konať nič, čo by narúšalo alebo poškodzovalo Službu (alebo siete a servery pripojené k Službe) či Aplikácii alebo Aplikácii PREMIUM.

5.9 Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ ani Dodávateľ nezodpovedajú za Obsah Používateľa.

5.10 S požiadavkami na riešenie technických problémov znemožňujúcich či sťažujúcich riadne používanie Aplikácie alebo Aplikácie PREMIUM sa Používateľ môže obracať na Dodávateľa prostredníctvom webovej adresy https://www.moje-studium.cz/sk/support. Požiadavky používateľov Aplikácie PREMIUM budú vybavované prednostne.

5.11 Na rovnakej adrese (viď bod 5.10) sa môže Používateľ obracať na Poskytovateľa pre riešenie obchodných otázok spojených s platbou za Aplikáciu PREMIUM.

5.12 Služba sprístupnenia Aplikácie je poskytovaná Používateľovi bezplatne, o cene Služby a spôsobu úhrady pre Aplikáciu PREMIUM viď čl. 6.

6. CENA SLUŽBY APLIKÁCIE PREMIUM A SPȎSOB ÚHRADY

Za používanie Aplikácie PREMIUM ste povinní hradiť odmenu v dohodnutej výške a včas. Pokiaľ túto svoju základnú povinnosť voči nám nebudete plniť, môžeme Vám obmedziť prístup k Službe alebo previesť Vašu službu Aplikácia PREMIUM na službu Aplikácia.

6.1 Výška ceny za Službu je stanovená v Cenníku, ktorý je uverejnený na webe Obchodnej platformy a v Aplikácii. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť výšku ceny v Cenníku. Podmienky pre zmenu Cenníka sú rovnaké ako podmienky pre zmenu Podmienok podľa čl. 13.4 Podmienok.

6.2 Úhrada za Službu sa vykonáva vopred a je nevratná. Používateľ hradí Službu vopred na základe poskytnutej autorizácie platobnej karty pre tzv. opakované platby. Na základe tejto autorizácie sú Používateľovi pravidelne strhávané poplatky v súlade s periódou stanovenou v Cenníku podľa zvolenej tarify.

6.3 Úhrady za Službu zaisťuje Obchodná platforma prostredníctvom tzv. predplatného. Používateľ je povinný dodržiavať podmienky prevádzky Obchodných platforiem https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/sk/terms.html https://play.google.com/intl/sk_sk/about/play-terms/ v platnom a účinnom znení.

6.4 Ukončenie opakovaných platieb môže Používateľ vykonať kedykoľvek prostredníctvom príslušnej aplikácie pre správu predplatného Obchodnej platformy alebo prostredníctvom webového rozhrania Obchodnej platformy. Opakované platby sa ukončujú i v prípade, že vyprší platnosť platobnej či kreditnej karty. Pre obnovenie opakovaných platieb po ich ukončení je nutné vykonať novú autorizáciu Obchodnej platformy alebo opakovaným nákupom služby na Obchodnej platforme.

6.5 Za vystavenie faktúry (daňového dokladu) je zodpovedná Obchodná platforma.

6.6 Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie Služby Aplikácie PREMIUM, pokiaľ nie je možné vykonať ďalšiu úhradu platobnou kartou po predchádzajúcej autorizácii. Používateľ je za týchto podmienok automaticky prevedený na Aplikáciu bez verzie PREMIUM a o tejto skutočnosti je v Aplikácii informovaný.

6.7 Cena Služby je viazaná na Používateľský účet Používateľa vzťahujúci sa na jednu Školu. V prípade, že Používateľ bude Aplikáciu PREMIUM používať s iným používateľským účtom patriacim k inej Škole, vznikne mu nová povinnosť úhrady Služby. Predplatené obdobie skončí zánikom Používateľského účtu vzťahujúcemu sa na konkrétnu Školu alebo z rozhodnutia Používateľa.

6.8 V prípade, že by bola Používateľovi strhávaná platba i po tom, čo požiadal o ukončenie, je Používateľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne kontaktovať Obchodnú platformu alebo informovať Poskytovateľa.

6.9 Poskytovateľ môže poskytnúť Používateľovi Službu Aplikácie PREMIUM bezplatne za podmienok stanovených v Aplikácii. Na skončenie bezplatného poskytovania Služby nebude Používateľ automaticky upozornený, má však možnosť overiť si túto skutočnosť na Obchodnej platforme.

7. DOBA TRVANIA POSKYTOVANIA SLUŽIEB

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, Služba je obmedzená na dobu platnosti Používateľského účtu (podmienky stanoví Škola).

7.1 Zmluva sa uzatvára na dobu trvania platnosti Používateľského účtu, najneskôr však do 90 dní odo dňa ukončenia či prerušenia posledného štúdia na Škole. Podmienky platnosti Používateľského účtu stanoví Škola a spravidla je obmedzená na dobu trvania štúdia na Škole či na trvanie iného záväzkového vzťahu k Škole.

7.2 Zmluva môže byť ďalej ukončená:

(a) dohodou strán ku dňu uvedenému v takej dohode;

(b) výpoveďou akejkoľvek zo strán Zmluvy bez udania dôvodu s výpovednou dobou jedného mesiaca, ktorá začne prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej strane Zmluvy doručená, alebo za iných podmienok, pokiaľ to tieto Podmienky výslovne stanovia;

(c) odstúpením od Zmluvy podľa čl. 8 Podmienok.

7.3 Používateľ berie na vedomie, že po ukončení Zmluvy nebude mať prístup k akémukoľvek Obsahu Aplikácie, najmä Obsahu Používateľa.

7.4 Prístup k obsahu Aplikácie PREMIUM je dostupný len po dobu hradenia ceny za Službu (viď bod 6.1), po skončení periódy, na ktorú je služba uhradená, je dostupný len obsah Aplikácie.

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V tomto článku sa dozviete, ako môžete Zmluvu o poskytovaní služieb okamžite ukončiť.

8.1 V prípade, že Používateľ poruší akúkoľvek povinnosť stanovenú platnými právnymi predpismi alebo Zmluvou, má Poskytovateľ právo od Zmluvy odstúpiť.

8.2 Používateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu. Používateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť tým, že deaktivuje Aplikáciu vo svojom mobilnom zariadení. Odstúpenie má účinky ex nunc. Odstúpenie s účinkami ex tunc (zrušenie zmluvy od začiatku) je vylúčené, lebo Služby sú Používateľovi poskytované pred uplynutím lehoty pre odstúpenie.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Pokiaľ naše služby nefungujú tak, ako by mali, môžete ich reklamovať podľa nižšie uvedených pravidiel.

9.1 Poskytovateľ (prostredníctvom Dodávateľa) zodpovedá Používateľovi za to, že Služby zodpovedajú Zmluve.

9.2 Akékoľvek vady Aplikácie alebo Aplikácie PREMIUM je Používateľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Poskytovateľovi alebo Dodávateľovi (viď bod 5.10). Reklamácia by mala obsahovať popis závady a všetky k tomu relevantné skutočnosti. Reklamácie týkajúce sa z povahy veci Obsahu Školy je Používateľ povinný uplatniť u Školy.

9.3 Poskytovateľ (sám alebo v technických otázkach prostredníctvom Dodávateľa) rozhodne o reklamácii do tridsiatich dní. O tomto bude Používateľa informovať e‑mailom. Pokiaľ je reklamácia uznaná ako oprávnená, Poskytovateľ (alebo Dodávateľ) reklamáciu vybaví, príp. pri závažnej chybe znemožňujúcej používať Aplikáciu PREMIUM zaistí Poskytovateľ predĺženie doby používania Aplikácie PREMIUM bezplatne.

10. ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA A DODÁVATEĽA

V tomto článku sa dozviete, kedy nie sme zodpovední za škody, ktoré vám v súvislosti s používaním našich Služieb vznikli.

10.1 Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že Aplikáciu i Aplikáciu PREMIUM používa na vlastné riziko. Poskytovateľ ani Dodávateľ nezodpovedajú za škodu alebo ujmu, ktorá by bola Používateľovi spôsobená v priamej súvislosti s používaním Aplikácie, vrátane straty uložených dát, najmä Obsahu Používateľa, alebo neskorou reakčnou dobou Aplikácie či obmedzenie dostupnosti prémiových funkcií v Aplikácii PREMIUM.

10.2 Poskytovateľ ani Dodávateľ nezodpovedajú za znemožnenie či obmedzenie Služby spôsobené poruchami prevádzky siete Internet, ako aj inými okolnosťami technickej povahy, ktoré Poskytovateľ ani Dodávateľ nie sú schopní ovplyvniť alebo ktorých riešenie vyžaduje súčinnosť tretích strán (napr. nedostupnosť serveru využívaného Dodávateľom alebo Školou pre chod Služby).

10.3 Poskytovateľ ani Dodávateľ nenesú zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do Aplikácie alebo Aplikácie PREMIUM alebo v dôsledku ich použitia v rozpore s ich určením.

11. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri registrácii uvádzate svoje osobné údaje. Tento článok upravuje, ako sa k zvereným osobným údajom správame.

11.1 Správcom väčšiny osobných údajov v Aplikácii a Aplikácii PREMIUM je Škola. Škola určuje, aké osobné údaje a na aký účel budú v UIS zhromažďované a ďalej spracované.

11.2 Na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov je Dodávateľ Školou poverený na spracovanie osobných údajov, a je teda v postavení spracovateľa osobných údajov.

11.3 Dodávateľ je ďalej poverený spracovaním tých osobných údajov získaných Poskytovateľom, ktoré sú nevyhnutné pre sprístupnenie Aplikácie PREMIUM.

11.4 Dodávateľ ako spracovateľ osobných údajov (pre Poskytovateľa i pre Školu) prehlasuje a zaručuje, že:

(a) robí všetko pre to, aby boli osobné údaje vložené do UIS v bezpečí, a používa všetky primerané bezpečnostné systémy a postupy obvyklé pre spracovanie osobných údajov;

(b) všetky informácie, ktoré získa v súvislosti so spracovaním osobných údajov, považuje za dôverné. Dodávateľ sa zaväzuje, že dôverné informácie neposkytne tretej strane a nepoužije ich na iný účel než na plnenie povinností zo Zmluvy, s výnimkou príslušných štátnych a iných správnych úradov a súdov, pokiaľ je Dodávateľ povinný podľa všeobecne záväzných predpisov im tieto informácie poskytnúť, alebo informácií, ktoré sú alebo sa stanú verejne dostupnými inak než porušením tejto Zmluvy;

(c) spĺňa všetky zákonné povinnosti, ktoré pre neho z GDPR a iných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov vyplývajú;

(d) bude po celú dobu trvania Zmluvy spracovávať osobné údaje v súlade s českým právnym poriadkom, najmä v súlade s GDPR;

(e) dáta spracováva výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

11.5 Poskytovateľ zveruje starostlivosť o osobné údaje Dodávateľovi ako spracovávateľovi osobných údajov a zaväzuje sa, že dôverné informácie neposkytne tretej strane a nepoužije ich na iný účel než na plnenie povinností zo Zmluvy, s výnimkou príslušných štátnych a iných správnych úradov a súdov, pokiaľ je Poskytovateľ povinný podľa všeobecne záväzných predpisov im tieto informácie poskytnúť, alebo informácií, ktoré sú alebo sa stanú verejne dostupnými inak než porušením tejto Zmluvy.

11.6 Používateľ prehlasuje a zaručuje, že:

(a) bude v UIS uchovávať a pracovať len s aktuálnymi osobnými údajmi;

(b) bude uchovávať svoje prístupové údaje v bezpečí a urobí maximum pre to, aby zabránil neoprávneným prístupom do UIS alebo iným bezpečnostným rizikám;

(c) bude Poskytovateľovi alebo Dodávateľovi bez zbytočného odkladu ohlasovať všetky skutočnosti, ktoré by mohli viesť k porušeniu bezpečnosti dát v UIS, Aplikácii či Aplikácii PREMIUM, najmä, že došlo alebo môže bezprostredne dôjsť k strate, poškodeniu alebo zničeniu či inému spôsobu znehodnotenia osobných údajov, prípadne že tretia osoba získala alebo môže získať neoprávnený prístup k osobným údajom.

12. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

12.1 V prípade, že dôjde medzi Používateľom a Poskytovateľom k sporu zo Zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť zmierlivo, môže Používateľ podať návrh na mimosúdne vyriešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e‑mail:adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Používateľ môže využiť taktiež platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.2 Poskytovateľ prehlasuje, že zmluvný vzťah podľa tejto Zmluvy je ustanovený medzi ním a Používateľom a akékoľvek služby Dodávateľa si ďalej najíma ako subdodávku. Dodávateľ má ďalej uzavretý príslušný zmluvný vzťah so Školou. Poskytovateľ má ďalej uzavreté zmluvy s oboma Obchodnými platformami kvôli distribúcii Aplikácie, jej aktualizácií a zaistení predaja predplatného Aplikácie PREMIUM.

12.3 Používateľ tak nie je oprávnený vymáhať akékoľvek plnenia tejto Zmluvy zo strany Dodávateľa alebo Školy.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Zmluva a tieto Podmienky sa riadia českým právom, a to i vtedy, pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím Služby obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok.

13.2 Tam, kde zákon, Zmluva alebo tieto Podmienky vyžadujú komunikáciu v písomnej forme, postačí, pokiaľ je správa odoslaná prostredníctvom e‑mailu alebo inými prostriedkami elektronickej komunikácie, ktoré nevyvolávajú pochybnosti o obsahu správy a ich odosielateľovi.

13.3 Pokiaľ je niektoré ustanovenie Podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo nepoužiteľné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi také, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou, alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

13.4 Znenie Podmienok môže Poskytovateľ meniť či dopĺňať. Zmeny Podmienok je Poskytovateľ povinný Používateľovi oznámiť zverejnením v Aplikácii či Aplikácii PREMIUM alebo e-mailom na adresu uvedenú v Používateľskom účte najmenej tridsať dní pred tým, než zmena nadobudne účinnosť. Používateľ je oprávnený v lehote desiatich dní od prijatia oznámenia o zmene Podmienok písomne vypovedať z tohto dôvodu Zmluvu, pričom výpovedná doba činí jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď zmluvy doručená Poskytovateľovi. Pokiaľ Používateľ Zmluvu v stanovenej lehote nevypovie, platí, že so zmenou Podmienok súhlasí. Práva a povinnosti strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.

13.5 Platné znenie Podmienok je vždy zverejnené v Aplikácii i Aplikácii PREMIUM.

13.6 Toto aktuálne znenie Podmienok je platné a účinné od 15. mája 2022.

PRÍLOHA 1
ZÁSADY SÚKROMIA

Úvod

Pri používaní Aplikácie a Aplikácie PREMIUM nám oznamujete svoje osobné údaje (napr. pri riešení servisného zásahu alebo pri reklamácii). Radi by sme Vás touto cestou informovali, ako s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame.

Zásady sa vzťahujú na všetkých používateľov UIS využívajúcich Aplikácii či Aplikácii PREMIUM.

Správca údajov

Správcom osobných údajov je IS4U Mobile Apps, s.r.o., Roubalova 383/13, Stránice, 602 00 Brno, IČO 11944293, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 125490 („Spoločnosť“). Pokiaľ nás chcete kontaktovať a spýtať sa nás na čokoľvek týkajúce sa spracovania osobných údajov, môžete využiť formulár na adrese https://www.moje-studium.cz/sk/support.

Spracovateľ údajov

Správca údajov pre spracovanie osobných údajov využíva najmä spoločnosť IS4U, s.r.o., Roubalova 383/13, Stránice, 602 00 Brno, IČO 29205336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 65487. Táto spoločnosť je súčasne spracovateľom osobných údajov Vašej vysokej školy, ktorej dodáva Univerzitný informačný systém (UIS).

Aké údaje zhromažďujeme

Spoločnosť zhromažďuje údaje, ktoré sú nevyhnutné pri obsluhe požiadaviek na servisný zásah či reklamáciu pri prevádzke Aplikácie alebo Aplikácie PREMIUM. Ide najmä o:

 • identifikačné údaje (identifikačné číslo používateľa v UIS, meno a priezvisko používateľa),
 • kontaktné údaje (e‑mail),

Vzhľadom k skutočnosti, že používanie Aplikácie a Aplikácie PREMIUM je viazané na Vaše štúdium na vysokej škole, má ďalej Spoločnosť k dispozícii informácie, na akej škole študujete a kedy Vám končí štúdium na tejto škole.

Ako vaše údaje využívame

Spoločnosť využíva zhromaždené údaje na tieto účely:

 1. Uzatváranie, zmena a ukončovanie zmlúv

  Údaje využívame na prípravu zmluvnej dokumentácie, evidenciu zmlúv, zmenu zmlúv alebo ukončenie zmlúv.

  Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebujeme preto, aby sme vyhoveli zákonným požiadavkám na uzavretie, zmenu a skončenie zmluvného vzťahu.

  Väčšinu tejto činnosti však za nás vykonáva Obchodná platforma, ktorá sa riadi vlastnými podmienkami ochrany osobných údajov, pričom pri prvotnej registrácii do Obchodnej platformy potvrdzujete Váš súhlas s týmito podmienkami.

 2. Obchodná činnosť / poskytovanie služieb

  Údaje používame na samotné poskytovanie služieb – najmä na komunikáciu s Vami, pokiaľ ste sa nás na niečo spýtali, alebo uplatnili reklamáciu, či ste nás upozornili na nejaký technický problém.

  Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebujeme preto, aby sme mohli splniť to, o čo nás žiadate, prípadne čo ste si u nás objednali.

 3. Marketing / Zasielanie obchodných oznámení

  Z času na čas od nás môžete dostať informačný e‑mail, pretože dôvodne predpokladáme, že Vás ako našich zákazníkov tieto informácie zaujímajú. Pokiaľ by Vás tieto správy napriek tomu obťažovali, dajte nám, prosím, vedieť, alebo sa jednoducho odhláste z odberu e‑mailov podľa inštrukcií obsiahnutých v každom e‑maile.

 4. Súdne konanie a obrana právnych nárokov

  Zhromaždené údaje môžeme využívať na vyšetrovanie alebo riešenie sporov alebo právnych nárokov, ktoré súvisia s obchodnou spoluprácou so Spoločnosťou, alebo v iných prípadoch povolených platnými zákonmi.

Zdieľanie a poskytovanie údajov

Spoločnosť môže zhromaždené údaje zdieľať:

 1. So zmluvnými partnermi

  Spoločnosť môže poskytovať informácie spolupracovníkom, poskytovateľom technickej podpory, účtovných služieb, poradcom a ďalším poskytovateľom služieb, ktoré sami nedokážeme zaistiť.

  Radi by sme Vás uistili, že všetci naši zmluvní partneri sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti.

 2. Z právnych dôvodov alebo v prípade sporov

  Spoločnosť môže vaše údaje zdieľať, pokiaľ je to vyžadované zákonom, reguláciami, prevádzkovými zmluvami, právnymi procesmi alebo štátnymi úradmi.

 3. S vašim súhlasom

  Spoločnosť môže Vaše údaje zdieľať i inými spôsobmi, pokiaľ Vás na to upozorní a Vy s tým budete súhlasiť.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

 1. Uchovávanie a výmaz údajov

  Vaše údaje uchovávame len po nevyhnutne dlhú dobu; pokiaľ nie je vyššie uvedené inak alebo pokiaľ zákon nestanoví inú archivačnú dobu, spracovávame Vaše údaje len po dobu trvania zmluvného vzťahu.

  Pokiaľ to umožňuje zákon, môže si Spoločnosť niektoré údaje uchovať i po uplynutí doby uchovania, a to v týchto prípadoch:

  • pokiaľ s Vami riešime nejaký problém, ako napríklad neuzavretý spor alebo právny nárok,
  • pokiaľ to od nás vyžaduje zákon alebo keď tieto údaje uchovávame v agregovanej alebo anonymnej podobe,
  • pokiaľ také údaje potrebujeme na legitímne obchodné účely.
 2. Prístup k Vašim údajom

  Môžete sa na nás kedykoľvek bezplatne obrátiť so žiadosťou o informácie, či spracovávame Vaše osobné údaje a pokiaľ áno, žiadať detailné informácie o tomto spracovaní. Na to môžete využiť akýkoľvek z našich kontaktných údajov.

 3. Zmena Vašich údajov alebo chyba v údajoch

  Pokiaľ dôjde v priebehu spolupráce so Spoločnosťou alebo využívania jej služieb k akejkoľvek zmene vo Vašich osobných údajoch, ako napríklad zmena mena, zmena sídla alebo e‑mailovej adresy, alebo pokiaľ zistíte, že pracujeme s Vašimi neaktuálnymi alebo chybnými údajmi, prosím, dajte nám o tom čo najskôr vedieť. Na to môžete využiť akýkoľvek z našich kontaktných údajov.

 4. Obmedzenie spracovania

  Môžete nás požiadať o obmedzenie spracovania len niektorých Vašich osobných údajov alebo len pre určité účely spracovania.

 5. Prenositeľnosť údajov

  Môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť, aby sme vaše údaje, ktoré máme k dispozícii, odovzdali tretej osobe podľa Vašej špecifikácie.

 6. Vzniesť námietku

  Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané kvôli splneniu úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo pre účely ochrany oprávnených záujmov Spoločnosti. V prípade, že Spoločnosť nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad záujmom alebo právami a slobodami fyzickej osoby, spracovanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu.

 7. Sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov

  Pokiaľ máte za to, že s Vašimi údajmi nakladáme v rozpore so zákonom, môžete sa kedykoľvek obrátiť so sťažnosťou na Úrad pre ochranu osobných údajov.